VĂ PUTEŢI ADRESA ACESTUI BIROU PENTRU

Probleme pentru care cetăţenii se pot adresa Biroului pentru Cadastru şi Agricultură Nehoiu:

– Probleme legate de analizarea cererilor depuse în baza legilor Fondului Funciar şi a legii 10/2001privind retrocedare imobilelor expropriate.

– Eliberarea planurilor de punere în posesie -document parte componentă a înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară.

– Depunerea de contestaţii privind modul de soluţionare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate.

– Eliberarea de adeverinţe cu situaţia juridică a terenurilor, precum şi documente referitoare la categoria de folosinţă a terenurilor.

– Îndrumări privind căile de soluţionare a litigiilor ce privesc probleme de fond funciar.

– Eliberarea de cereri persoanelor îndreptăţite privind documentaţile şi actele justificative pe baza cărora a fost stabilită întinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi au fost eliberate titlurile de proprietate.

– Probleme legate de întocmirea documentelor pe baza cărora se efectuază la OCPI rectificarea şi corectarea titlurilor de proprietate eliberate cu greşeli materiale şi omisiuni.

– Probleme legate de întocmirea proceselor verbale de punere în posesie pentru terenurile obtinute de petenţi prin sentinţe judecătoreşti.

– Probleme legate de verificarea documentaţiilor de suprapunere a situaţiei actuale cu situaţia la data exproprierii lor.

– Informaţii şi solicitări privind concesionarea, închirierea şi vânzarea imobilelor aflate în proprietatea oraşului Nehoiu.

– Eliberare avize ADPP, solicitate în baza certificatului de urbanism.

– Încasare taxă ocupare domeniu public

– Informaţii cu privire la aplicabilitatea legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

– Probleme referitoare la preluarea de concesiune, solicitari pentru prelungirea duratei concesiunii/ asociere/închiriere bunurilor/servicii din domeniul public sau privat.

– Orice neclarităţi privind documentele (adrese, somaţii, facturi) emise în baza contractelor de concesiune/ asociere/închiriere, pentru plata redevenţelor datorate.

– Informaţii cu privire la închirierea unui loc de parcare în parcările arondate blocurilor de locuinţe, precum şi modalitatea de prelungire a acestora.

Înapoi la Cadastrul oraşului Nehoiu