ACORDARE INDEMNIZAŢIE PERSOANE CU HANDICAP

Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ART. 7 – (1) Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap.
(2) În baza principiului egalizării şanselor, autorităţile publice competente au obligaţia să asigure resursele financiare necesare şi să ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap să aibă acces nemijlocit şi neîngrădit la servicii.

ART. 6 – Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:
a) ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare;
b) educaţie şi formare profesională;
c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;
d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
g) asistenţă juridică;
h) facilităţi fiscale;
i) evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Acte necesare pentru INDEMNIZAŢIA LUNARĂ PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV

1. Dosar cu şină
2. Cerere tip
3.  Acordul pentru opţiunea exprimată eliberat de  Directia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Hunedoara (original);
4.  Certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul de recuperare sau plan de servicii (copii xerox)
5.1. Procura specială (în care să se specifice dreptul reprezentantului de a se ocupa de întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de la Consiliul Local Nehoiu, deschiderea contului la Raiffeisen Bank şi ridicarea drepturilor băneşti obtinute conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. … )
5.2. Curatela
6. Buletinul de identitate / carte de identitate şi certificat de naştere al persoanei cu handicap (copie)
7. Buletinul de identitate / carte de identitate reprezentant legal / curator / tutore (copie).

Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Înapoi la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială