ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

Documentele necesare:

– Cerere pentru eliberarea cărţii de identitate, semnată atât de minor, cât şi de unul dintre părinţi (reprezentant legal);
– Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, în original şi copie xerox;
– Actul de identitate al unuia dintre părinţi, al tutorelui sau reprezentantului legal;
– Documentul, cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie xerox;
– Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, în original şi copie xerox;
– Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate de 7 RON, achitată la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;
– Documentul, cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru, de 5 RON, plătită la Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Nehoiu;

1. Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

2. În cazul în care părinţii nu sunt proprietari ai spaţiului de locuit unde urmează să-şi stabilească domiciliul minorul, proprietarul îşi va exprima consimţământul în scris, pe spatele cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa lucrătorului de evidenţă, sau pentru persoanele din comunele arondate, proprietarul va da declaraţia de primire în spaţiu la Postul de Poliţie din localitate, în prezenţa personalului de la acest post. Declaraţia de primire în spaţiu trebuie să aibă aplicată ştampila Postului de Poliţie numele şi semnătura poliţistului care a luat declaraţia.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentaţii lor legali;
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular la României.

Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate

Înapoi la Detalii privind actele eliberate de către Serviciul de Evidenţă a Populaţiei