HOTĂRÂRI 2019

Hotarârea nr. 1 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Corcodel Alexandru, declararea vacant a locului acestuia în Consiliul Local al orașului Nehoiu

Hotarârea nr. 2 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiuniii de dezvoltarea a bugetului local pe anul 2018 și a deficitului activității extrabugetare

Hotarârea nr. 3 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Hotarârea nr. 4 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Nehoiu pentru anul școlar 2019-2020

Hotarârea nr. 5 privind aprobarea planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2019

Hotarârea nr. 6 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului financiar pe anul 2018 pentru orașul Nehoiu, Casa de Cultură Nehoiu și Clubul Sportiv Carpați Nehoiu

Hotarârea nr. 7 privind aprobarea subvenției pentru energie termică furnizată în sistem centralizat  de către operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu în orașul Nehoiu

Hotararea nr. 8 pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 9 privind validarea unui mandat de consilier ales in Consiliul Local al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 10 privind stabilirea sediului administrativ al Primariei orașului Nehoiu si al Consiliului Local al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 11 privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public al Orasului Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 12 privind aprobarea darii in administrare a serviciului public de salubrizare in Orașul Nehoiu catre societatea TERMO PREST PON SRL Nehoiu

Hotararea nr. 13 privind aprobarea organizarii si desfasurarii anuale a Zilelor Orașului Nehoiu

Hotararea nr. 14 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav aferent anului 2019

Hotararea nr. 15 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

Hotararea nr. 16 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri, strazi in orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 17 privind modificarea statutului de functii si aprobarea salariului de baza pentru functia publica de executie vacanta de inspector grad profesional principal

Hotararea nr. 18 privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere prin atribuire directa penstru suprafetele de pajisti disponibile in anul 2019

Hotararea nr. 19 privind aprobarea pretului pentru energia termica furnizata in sistem centralizat de catre operatorul SC Termo Prest Pon SRL Nehoiu in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 20 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 21 privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere prin atribuire directa pentru unele suprafete de pajisti disponibile in anul 2019 aflate in domeniul privat al UAT oras Nehoiu

Hotararea nr 22 privind aprobarea infiintari serviciului public de transport in regim de taxi si transport in regim de inchiriere in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 23 privind aprobarea instalarii pe domeniul public de catre candidati, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale a unor amenajari provizorii in scopul distribuirii de materiale de propaganda electorala

Hotararea nr. 24 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 79 din 31.10.2016

Hotararea nr. 25 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli a Romaniei in perioada 2017 – 2023

Hotararea nr. 26 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru bunul imobil teren apartinand domeniului privat al orasului Nehoiu si vanzarii cu drept de preemtiune a acestuia

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local