HOTĂRÂRI 2019

Hotarârea nr. 1 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Corcodel Alexandru, declararea vacant a locului acestuia în Consiliul Local al orașului Nehoiu

Hotarârea nr. 2 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiuniii de dezvoltarea a bugetului local pe anul 2018 și a deficitului activității extrabugetare

Hotarârea nr. 3 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Hotarârea nr. 4 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Nehoiu pentru anul școlar 2019-2020

Hotarârea nr. 5 privind aprobarea planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2019

Hotarârea nr. 6 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului financiar pe anul 2018 pentru orașul Nehoiu, Casa de Cultură Nehoiu și Clubul Sportiv Carpați Nehoiu

Hotarârea nr. 7 privind aprobarea subvenției pentru energie termică furnizată în sistem centralizat  de către operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu în orașul Nehoiu

Hotararea nr. 8 pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 9 privind validarea unui mandat de consilier ales in Consiliul Local al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 10 privind stabilirea sediului administrativ al Primariei orașului Nehoiu si al Consiliului Local al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 11 privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public al Orasului Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 12 privind aprobarea darii in administrare a serviciului public de salubrizare in Orașul Nehoiu catre societatea TERMO PREST PON SRL Nehoiu

Hotararea nr. 13 privind aprobarea organizarii si desfasurarii anuale a Zilelor Orașului Nehoiu

Hotararea nr. 14 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav aferent anului 2019

Hotararea nr. 15 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

Hotararea nr. 16 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri, strazi in orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 17 privind modificarea statutului de functii si aprobarea salariului de baza pentru functia publica de executie vacanta de inspector grad profesional principal

Hotararea nr. 18 privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere prin atribuire directa penstru suprafetele de pajisti disponibile in anul 2019

Hotararea nr. 19 privind aprobarea pretului pentru energia termica furnizata in sistem centralizat de catre operatorul SC Termo Prest Pon SRL Nehoiu in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 20 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 21 privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere prin atribuire directa pentru unele suprafete de pajisti disponibile in anul 2019 aflate in domeniul privat al UAT oras Nehoiu

Hotararea nr 22 privind aprobarea infiintari serviciului public de transport in regim de taxi si transport in regim de inchiriere in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 23 privind aprobarea instalarii pe domeniul public de catre candidati, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale a unor amenajari provizorii in scopul distribuirii de materiale de propaganda electorala

Hotararea nr. 24 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 79 din 31.10.2016

Hotararea nr. 25 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli a Romaniei in perioada 2017 – 2023

Hotararea nr. 26 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru bunul imobil teren apartinand domeniului privat al orasului Nehoiu si vanzarii cu drept de preemtiune a acestuia

Hotararea nr. 27 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Ilie Lucsica, declararea vacanta a locului acesteia in Consiliul Local al orasului Nehoiu si in comisiile de specialitate din care face parte

Hotararea nr. 28 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Morarasu Constantin declararea vacanta a locului acestuia in Consiliul Local al orasului Nehoiu si in comisiile de specialitate din care face parte

Hotararea nr. 29 privind utilizarea fondului de rulment al orasului Nehoiu din buget local si activitati extrabugetare

Hotararea nr. 30 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2019

Hotararea nr. 31 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2019

Hotararea nr. 32 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura George Baiculescu Nehoiu pe anul 2019

Hotararea nr. 33 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018 si a bugetului pe anul 2019 pentru Termo Prest PON SRL

Hotararea nr. 34 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2019

Hotararea nr. 35 pentru aprobarea participarii orasului Nehoiu prin Consiliul Local, in calitate de asociat membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara PROGAZ BUZAU 2020

Hotararea nr. 36 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020

Hotararea nr. 37 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2019

Hotararea nr. 38 privind aprobarea vanzarii unui imobil teren apartinand domeniului privat al orasului Nehoiu catre beneficiarul dreptului de preemtiune

Hotararea nr. 39 privind aprobarea numarului maxim de posturi, pe anul 2019, la nivelul UAT Nehoiu

Hotararea nr. 40 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Construire si dotare centru cultural si spatiu de jopaca in satul Chirlesti oras Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 41 pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 42 privind validarea unui mandat de consilier ales in Consiliul Local al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 43 privind modificarea si completarea componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 44 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 45 privind modificarea punctului 9 subpunctul 9.1 din anexa nr. 5 la HCL nr.91 din 24.11.2017 a Consiliului Local al Orasului Nehoiu si emiterea acordului pentru subinchiriere

Hotararea nr. 46 privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere prin atribuire directa pentru imobilul teren in suprafata de 24,0109 ha pajiste disponibila in anul 2019, situat in extravilanul orasului Nehoiu T83, 78, p. 1417, 1429, 1314, 1316 punctul Ursoaia, aflata in domeniul privat al UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 47 privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 25 din 27.03.2017 a Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Hotararea nr. 48 privind modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr. 55 din 21.07.2016 a Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Hotararea nr. 49 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2019

Hotararea nr. 50 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2019

Hotararea nr. 51 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2019

Hotararea nr. 52 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri si strazi in orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 53 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2019

Hotararea nr. 54 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2019

Hotararea nr. 55 privind aprobarea criteriilor si puctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice si fizice constituite in temeiul Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice si a Legii nr. 96/2006 republicata, privind statutul deputatilor si senatorilor, in vederea inscrierii in listele de prioritati pentru atribuirea unui spatiu cu alta destinatie pentru sediu

Hotararea nr. 56 privind solicitarea de trecere a imobilului situati in orasul Nehoiu, str. Alba Iulia, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de politie Judeteana Buzau, in domeniul public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 57 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Construire si dotare centru cultural si spatiu de joaca in satul Chirlesti, Oras Nehoiu, judetul Buzau”

Hotararea nr. 58 privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere prin atribuire directa pentru imobilul teren in suprafata de 17 ha islaz

Hotararea nr. 59 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2019

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local