CONSILIUL LOCAL NEHOIU

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE


Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Nehoiu a fost adoptat în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi conform prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.35/2002, ART. 2 – „Pe baza prevederilor regulamentului-cadru prevăzut la art. 1 consiliile locale vor adopta regulamente proprii de organizare şi funcţionare, adaptate specificului unităţii administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia. Regulamentele proprii se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.”

COMPONENŢA CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI NEHOIU


LEGEA nr. 393 / 2004 (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali

ART. 2 – (2) Consilierii locali şi consilierii judeţeni, primarii, precum şi preşedinţii consiliilor judetene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmeaza să-şi exercite mandatul”

COMISII DE SPECIALITATE


Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului local;
b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul local spre avizare;
c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă Consiliului local.
Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.