NOTAREA CONSTRUCŢIEI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Acte necesare pentru notarea construcţiei în cartea funciară


  • Cerere tip – completată de proprietarul imobilului

  • Extras CF de dată curentă ( în original şi de data recentă ) sau Contract de concesiune (copie ), dupa caz
  • Autorizaţia de construire – copie xerox
  • Plan de situaţie cu construcţia realizată – ridicare topografică vizată de Oficiul judetean de cadastru şi publicitate imobiliară
  • Dovada achitării sumei rezultate din calculul regularizării taxei pentru autorizaţia de construire
  • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
  • Acord notarial al coproprietarilor ( după caz )Nota : In situaţia construcţiilor realizate înainte de 1989, şi dacă nu există A.C., aceasta se înlocuieşte cu Declaraţie notarială în care se va specifica anul construirii şi din care să rezulte că petentul este proprietarul construcţiei.
  • Adeverinţă de la Serviciul Public Fiscal impozite şi taxe Locale din care să rezulte data de la care se plateşte impozitul pe construcţia respectivă.

Cerere tip pentru notarea construcţiei în cartea funciară – PDF

Cerere tip pentru încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construire – PDF

Înapoi la Acte de urbanism – Detalii, formulare tipizate