EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Acte necesare:

– CERERE TIP – completată integral şi corect
– PLANURI CADASTRALE / TOPOGRAFICE cu evidenţierea imobilelor în cauză:

a) pentru imobilele neînscrise în evidenţele O.C.P.I, plan de încadrare în zonă la una din scările 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, dupa caz, eliberat la cerere de O.C.P.I
b) pentru imobilele înscrise în O.C.P.I., extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de Carte Funciară, actualizat la zi (cu 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei) eliberate, la cerere, de O.C.P.I.

– DOCUMENTUL DE PLATĂ A TAXEI DE ELIBERARE a C.U., în copie.
– MEMORIU DE PREZENTARE – întocmit de proiectant autorizat
Nota: Documentaţia se va prezenta în două exemplare.

Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism. – PDF
Cerere tip pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism. – PDF

Înapo la Acte de urbanism – Detalii, formulare tipizate