DEZVOLTARE URBANĂ

ACTE DE URBANISM – DETALII, FORMULARE TIPIZATE


Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Art. 1 – Alin. (2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE


LEGEA nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

ART. 7 – Alin.(21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz.

CERTIFICATE DE URBANISM


LEGEA nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

ART. 7 – Alin.(21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz.

LEGEA NR. 50 / 1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII


Legea nr. 50 / 1991 – ART. 1 – (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.