ŞEDINŢE DE CONSILIU LOCAL

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢELOR DE CONSILIU LOCAL


LEGEA nr. 215 / 2001 (**republicată**)(*actualizată*)a administraţiei publice locale

(6) Ordinea de zi a şedinţei Consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate

PROCESE VERBALE ALE ŞEDINŢELOR DE CONSILIU LOCAL


LEGEA nr. 215 / 2001 (**republicată**)(*actualizată*)a administraţiei publice locale

ART. 4 – (7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI


LEGEA nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

ART. 2 – Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmatoarele:

a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbatute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative