BUGET/DATORIE PUBLICĂ

BUGETUL GENERAL AL ORAŞULUI NEHOIU


LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale

SECTIUNEA a 2-a – Atribuţiile Consiliului local

ART. 36 – (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), Consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE


LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale

SECTIUNEA a 2-a – Atribuţiile Consiliului local

ART. 36 – (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), Consiliul local:

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii

SITUAŢII FINANCIARE


LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*)privind finanţele publice locale

ART. 76^1*) – (1) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice locale au obligaţia publicării pe paginile de internet ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente şi informaţii:

d) situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plăţile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcţiile generale ale finanţelor publice;