ANGAJARE ASISTENT PERSONAL PENTRU PERSOANA CU HANDICAP

Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ART. 6 – Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:

a) ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare;
b) educaţie şi formare profesională;
c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;
d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
g) asistenţă juridică;
h) facilităţi fiscale;
i) evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Acte necesare pentru angajarea asistentului personal

1 Dosar cu şina
2 Cerere de angajare
3 Acordul pentru opţiunea exprimată eliberat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Buzău
4 Copie de pe actul de identitate al persoanei care solicită angajarea
5 Carnetul de muncă; Dacă solicitantul nu a mai lucrat va da o declaraţie pe proprie răspundere în care să se specifice această situaţie
6 Copii de pe actele de studii şi de pe actele de stare civilă ( certificat naştere, certificat căsătorie )
7 Curriculum Vitae
8 Dosar medical şi  2 adeverinţe medic de familie – apt pentru angajare
9 Cazierul judiciar
10 Certificatul de încadrare în categoria de persoane cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal, în original plus copie xerox şi program de recuperare sau plan de servicii în copie xerox
11 Copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate a persoanei cu handicap grav care necesită asistent personal, ori, după caz, de pe certificatul de naştere, în cazul copilului cu handicap grav care nu a împlinit vârsta de 14 ani
12 Acordul persoanei cu handicap sau, dupa caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare

Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Înapoi la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială