SERVICII, BIROURI ŞI COMPARTIMENTE

SERVICIU BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE, TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE


Serviciul este condus de un şef serviciu şi are in subordine urmatoarele birouri și compartimente funcţionale:

 • Buget, finanţe, contabilitate, învățământ și sănătate
 • Impozite şi taxe locale

Biroul de buget, finanţe, contabilitate, taxe şi impozite locale are atribuţii cu privire la:

 • Întocmeşte bugetul iniţial de venituri şi cheltuieli, precum şi ediţii rectificative ori de câte ori este nevoie;
 • Întocmeşte bugetul defalcat pe trimestre;
 • Întocmeşte darea de seamă contabilă lunară şi trimestrială;
 • Întocmeşte evidenţa contabilă sintetică şi analitică;
 • Întocmeşte plăţi către furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii;
 • Întocmeşte state de plată, centralizatoare salarii şi plăţi către bugetul de stat referitoare la cheltuielile de personal;
 • Ţine evidenţa contabilă a investiţiilor;
 • Corespondenţa cu instituţiile superioare şi din subordine.
 • Evidenţa analitică impozite şi taxe persoane juridice;
 • Dări de seamă statistice lunare, trimestriale, anuale;
 • Eliberare certificate fiscale;
 • Înmatriculări utilaje, mijloace de transport cu tracţiune animală.
 • Evidenţa ajutoarelor de urgenţă
 • Evidenţă chirii (garaje, apartamente, spaţii şi terenuri), concesiuni;
 • Înmatriculări autoturisme;
 • Evidenţă mijloace fixe şi obiecte inventar.
 • Întocmeşte bonuri de consum pentru toate materialele şi obiectele de inventar;
 • Întocmeşte matricola pentru impozitarea persoanelor fizice;
 • Întocmeşte extrase de rol pe sate şi cartiere;
 • Efectuează încasarea impozitelor şi taxelor locale de la persoane fizice şi juridice;
 • Întocmeşte borderouri de debite şi scăderi persoane fizice şi juridice şi borderoul zilnic al încasărilor;
 • Evidenţa amenzilor;
 • Răspunsuri privind evidenţa bunurilor persoanelor fizice şi juridice;
 • Întocmeşte la sfârşit de an şi ori de câte ori este nevoie, lista de rămăşiţă pentru persoanele fizice şi juridice;
 • Se deplasează în teren pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale de la persoanele fizice şi juridice;
 • Participă la executarea silită a rău-platnicilor;

SERVICIU URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ


Serviciul este condus de un arhitect șef (post vacant), numit cu delegaţie seful biroului urbanism şi are în subordine următoarele birouri și compartimente funcţionale:

 • Urbanism, autorizări construcţii, administrarea domeniului public şi privat al oraşului Nehoiu
 • Compartimentul de gospodărire locală şi transport
 • Compartimentul de Salubrizare

Biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului are atribuţii cu privire la: 

 • realizarea programelor de investiţii de reţele edilitare, de drumuri, construcţii de locuinţe şi a altor lucrări publice;
 • organizarea, coordonarea şi verificarea realizarii lucrărilor de reparaţii curente, la construcţiile aflate în administrarea unităţilor de învăţământ;
 • intocmirea, împreună cu organele de specialitate, a unor programe privind refacerea si protecţia mediului înconjurător, a monumentelor istorice şi a celor de cultură şi artă şi asigurarea realizarii acestor programe;
 • stabileşte orientările generale privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a oraşului Nehoiu.

SERVICIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ,  RESURSE UMANE, EVIDENŢA PERSOANELOR, SECRETARIAT ŞI ARHIVĂ


Serviciul este condus de un şef serviciu şi are în subordine următoarele compartimente funcţionale:

 • Compartimentul de evidenţă a persoanelor;
 • Compartimentul de asistenţă socială;
 • Compartimentul de registratură, arhivă, secretariat şi relaţii cu publicul.

Serviciul de asistenţă socială, resurse umane, evidenţa persoanelor, secretariat şi arhivă are atribuţii cu privire la:

 •  Efectuarea de anchete psihosociale la solicitarea instanţelor judecătoreşti (cu opinie pentru încredinţarea minorilor în cazuri de desfacere a căsătoriei, reglementarea programului de vizitare sau stabilirea de legături personale sau în vederea instituirii tutelei sau curatelei de către instanţa de tutelă).
 • Realizarea de anchete psihosociale solicitate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele în vederea dispunerii cu privire la soluţionarea cererilor de punere sub interdicţie.
 • Intocmirea si verificarea periodica a dosarelor sociale ale asistenților personali pentru persoanele cu deficienta funcționala grava in conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Monitorizarea persoanelor cu handicap grav.
 • Efectuarea de anchete sociale în vederea obţinerii aprobării dispensei de vârstă în vederea căsătoriei.
 • Efectuarea de anchete sociale la solicitarea notarului public în vederea desfacerii căsătoriei prin acord.
 • Asistă persoanele vârstnice, la cererea acestora sau la cererea notarului public, în faţa notarului public competent cu ocazia încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, potrivit prevederilor Legii nr. 17/2000.
 • Asistă la orice ascultare sau confruntare a minorului, în cazul săvârşirii unor infracţiuni de către acesta, dacă organul de urmărire penală consideră necesar, şi participă în mod obligatoriu la efectuarea prezentării materialului de urmărire penală la Parchet.
 • Întocmirea dosarelor de ajutor social, alocației pentru susținerea familiei, alocație de stat, indemnizație creștere copil, stimulent, ajutorul pentru încălzirea locuinței.
 • Îndeplineşte orice alte sarcini, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

BIROU CADASTRU, CARTE FUNCIARĂ ŞI AGRICULTURĂ


Biroul este condus de un şef de birou şi are în subordine următoarele compartimente funcţionale:

 • Compartiment cadastru şi carte funciară;
 • Compartiment registru agricol
 • Compartiment sanitar veterinar

Biroul de cadastru, carte funciară şi agricultură are atributii cu privire la:

 • Aplicarea legilor fondului funciar.

 • Urmărirea înscrierii persoanelor fizice şi juridice cu terenuri agricole. indiferent de titlul deţinut (act de vânzare-cumpărare, act de partaj voluntar, act de donaţie, certificat de moştenitor, sentinţe civile, testament).

 • Urmărirea înscrierii datelor privind componenţa gospodăriilor.

 • Efectuarea înscrierii terenurilor în proprietate.

 • Urmărirea modului de utilizare a suprafeţelor agricole.

 • Urmărirea şi înregistrarea suprafaţelor de teren arabil cultivate.

 • Înregistrarea animalelor domestice.

 • Înregistrarea utilajelor și a instalaţiilor agricole existente la începutul anului.

 • Întocmirea şi ţinerea la zi a Registrelor agricole în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 28/2008, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii, precum şi pentru furnizarea datelor din Registrele agricole.
 • Comunicarea datelor centralizate din Registrul Agricol către Direcţia Judeţeană de statistică.

ALTE COMPARTIMENTE:


Compartimentele de: audit public, fonduri europene şi investiţii, juridic-contencios, administraţie publică şi achiziţii publice, compartiment informatic, aparare protecţie civilă şi situaţii de urgenţă, bibliotecă, Casa de Cultură George Băiculescu, Clubul Sportiv Carpaţi Nehoiu sunt direct subordonate Primarului Oraşului Nehoiu.