HOTĂRÂRI 2013

HOTĂRÂREA NR. 1 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ PE O PERIOADĂ DE 3 LUNI

HOTĂRÂREA nr. 2 PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI UNUI CONSILIER LOCAL, DECLARAREA VACANT A LOCULUI ACESTUIA IN CONSILIUL LOCAL ŞI VALIDAREA MANDATULUI UNUI ALT CANDIDAT PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 3 PRIVIND IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2013

HOTĂRÂREA nr. 4 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI ÎMPRUMUT ÎN VALOARE DE MAXIM 1.758.120 LEI, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE O.U.G. 3/2013 PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR MĂSURI PENTRU REDUCEREA UNOR ARIERATE DIN ECONOMIE, ALTE MĂSURI FINANCIARE, PRECUM ŞI MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE

HOTĂRÂREA nr. 5 PRIVIND APROBAREA ÎNFIINŢĂRII A DOUĂ POSTURI DE CONDUCĂTOR AUTO

HOTĂRÂREA nr. 6 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUL CL AL ORAŞULUI NEHOIU LA INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI

HOTĂRÂREA nr. 7 PRIVIND ATESTAREA APARTENEŢEI LA DOMENIUL PRIVAT AL ORAŞULUI NEHOIU A UNOR TERENURI

HOTĂRÂREA nr. 8 PRIVIND AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU EVACUAREA DEŞEURILOR MENAJERE DE LA PERSOANELE FIZICE ŞI ASOCIAŢIILE DE LOCATARI/PROPRIETARI DIN ORAŞUL NEHOIU

HOTĂRÂREA nr. 9 PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN HCL 54/27.12.2012

HOTĂRÂREA nr. 10 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA  HCL 48/27.12.2012 PRIVIND CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR PE TERITORIUL ORAŞULUI NEHOIU, JUDEŢUL BUZĂU

HOTĂRÂREA nr. 11 PRIVIND REVOCAREA HCL 55/27.12.2012

HOTĂRÂREA nr. 12 PRIVIND APROBAREA PRIMIRII COMUNEI CALVINI ÎN CALITATE DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BUZĂU 2008”

HOTĂRÂREA nr. 13 PRIVIND APROBAREA PRIMIRII COMUNEI MURGEŞTI ÎN CALITATE DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BUZĂU 2008”

HOTĂRÂREA nr. 14 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE AL ORAŞULUI NEHOIU PE ANUL 2013

HOTĂRÂREA nr. 15 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL ORAŞULUI NEHOIU PE ANUL 2013

HOTĂRÂREA nr. 16 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CASEI DE CULTURĂ „GEORGE BĂICULESCU” NEHOIU PE ANUL 2013

HOTĂRÂREA. nr. 17 PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORAŞUL NEHOIU, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014

HOTĂRÂREA nr. 18 PRIVIND PROBAREA PROIECULUI „REABILITARE ŞI DOTARE  AMBULATORIU SPITAL ORĂŞENESC NEHOIU”, APROBAT PENTRU FINANŢARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 – REABILITAREA/MODERNIZAREA/ECHIPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

HOTĂRÂREA nr. 19 PRIVIND APROBAREA ÎNFIINŢĂRII CLUBULUI SPORTIV „CARPAŢI” NEHOIU

HOTĂRÂREA nr. 20 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRĂRI PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ BENEFICIARILOR AJUTORULUI SOCIAL

HOTĂRÂREA nr. 21 PRIVIND AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIEREA APARTAMENTELOR SITUATE  ÎN BLOCUL DE LOCUINŢE A9, CONSTRUIT CU FINANŢARE ANL, SITUAT PE STRADA MIHAI VITEAZU, PIAŢĂ

HOTĂRÂREA nr. 22 PRIVIND APROBAREA SERVICIILOR PUBLICE ŞI LOCURILE ÎN CARE SE VOR PRESTA  ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII

HOTĂRÂREA nr. 23 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII, PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ, A UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI NEHOIU

HOTĂRÂREA nr. 24 PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII, PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ, A UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI NEHOIU

HOTÎRÂREA nr. 25 PRIVIND CERTIFICAREA FAPTULUI CĂ PĂŞUNILE UTILIZATE ŞI ADMINISTRATE DE CL NEHOIU, CARE FAC OBIECTUL CERERII DE SPRIJIN ÎN VEDEREA VALIDĂRII ACESTEIA DE CĂTRE APIA, NU AU FOST ARENDATE, CONCESIONATE, ÎNCHIRIATE SAU DATE ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ

HOTĂRÂREA nr. 26 PRIVIND APROBAREA SCHIMBĂRII DENUMIRII UNEI STRĂZI

HOTĂRÂREA nr. 27 PRIVIND APROBAREA PRIMIRII COMUNEI PUIEŞTI ÎN CALITATE DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BUZĂU 2008”

HOTĂRÂREA nr. 28 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI ORĂŞENESC NEHOIU

HOTĂRÂREA nr. 29 PRIVIND APROBAREA PRIMIRII COMUNEI VINTILĂ VODĂ ÎN CALITATE DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BUZĂU 2008”

HOTĂRÂREA nr. 30 PRIVIND APROBAREA PRIMIRII COMUNEI MÂNZĂLEŞTI ÎN CALITATE DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BUZĂU 2008”

HOTĂRÂREA nr. 31 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL 30/30.06.2012 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI ŞI COMPONENŢEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CL AL ORAŞULUI NEHOIU

HOTĂRÂREA NR. 32 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL ORAŞULUI NEHOIU PE ANUL 2013

HOTĂRÂREA NR. 33 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL ORAŞULUI NEHOIU PE ANUL 2013

HOTĂRÂREA NR. 34 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL ORAŞULUI NEHOIU PE ANUL 2013

HOTĂRÂREA NR. 35 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI NEHOIU

HOTĂRÂREA NR. 36 PRIVIND CLASIFICAREA UNUI DRUM TEHNOLOGIC DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 37 PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII CĂTRE SC COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU A UNUI DRUM TEHNOLOGIC DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 38 PRIVIND MODIFICARE ART. 2 DIN HOTĂRÂREA 25/04.04.2013 A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI NEHOIU PENTRU APROBAREA SUPRAFEŢELOR DE PĂŞUNE CARE FAC OBIECTUL CERERII DE SPRIJIN DE LA A.P.I.A. BUZĂU

HOTĂRÂREA NR. 39 PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI TEREN AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL ORAŞULUI NEHOIU

HOTĂRÂREA NR. 40 PRIVIND APROBAREA UNEI TAXE LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 41 PRIVIND APROBAREA ÎNFIINŢĂRII UNOR POSTURI ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HOTĂRÂREA NR. 42 PRIVIND APROBAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNEI PĂŞUNI AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL ORAŞULUI NEHOIU

HOTĂRÂREA NR. 43 PRIVIND ACCEPTUL ŞI SUSŢINEREA BIBLIOTECII ORĂŞENEŞTI NEHOIU LA PROGRAMUL NAŢIONAL „BIBLIONET”

HOTĂRÂREA NR. 44 PRIVIND APROBAREA PROMOVĂRII PROIECTULUI „DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR ELECTRONICE ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE DIN JUDEŢUL BUZĂU” ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ŞI A ACORDULUI DE PARTENERIAT

HOTĂRÂREA NR. 45 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ PENTRU O PERIOADĂ DE 3 LUNI

HOTĂRÂREA NR. 46 PRIVIND APROBAREA REZILIERII PRIN ACORDUL PĂRŢILOR A CONTRACTULUI NR. 10154/16.11.2009 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAŞULUI NEHOIU ŞI A CONTRACTULUI DE NOVARE NR. 1003/31.01.2012, SUBSECVENT ACESTUIA

HOTĂRÂREA NR. 47 PRIVIND ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A ORAŞULUI NEHOIU, JUDEŢUL BUZĂU

HOTĂRÂREA NR. 48 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI ŞI STABILIREA MODULUI DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A ORAŞULUI NEHOIU, JUDEŢUL BUZĂU

HOTĂRÂREA NR. 49 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL ORAŞULUI NEHOIU PE ANUL 2013

HOTĂRÂREA NR. 50 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI ŞI STABILIREA MODULUI DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A ORAŞULUI NEHOIU, JUDEŢUL BUZĂU

HOTĂRÂREA NR. 51 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2013

HOTĂRÂREA NR. 52 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL ORAŞULUI NEHOIU PE ANUL 2013

HOTĂRÂREA NR. 53 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI DE PERSONAL, A NUMĂRULUI DE FUNCŢII PUBLICE, A ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, CASEI ORĂŞENEŞTI DE CULTURĂ „GEORGE BĂICULESCU” ŞI A CLUBULUI SPORTIV „CARPAŢI” NEHOIU

HOTĂRÂREA NR. 54 PRIVIND COMPLETAREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „REABILITARE ŞI DOTARE AMBULATORIU SPITAL ORĂŞENESC NEHOIU, JUDEŢUL BUZĂU”

HOTĂRÂREA NR. 55 PRIVIND ATESTAREA APARTENEŢEI LA DOMENIUL PUBLIC AL ORAŞULUI NEHOIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1722,45 MP, REPREZENTÂND DRUM TEHNOLOGIC DE INTERES LOCAL CE DESERVEŞTE STAŢIA DE EPURARE PĂLTINENI

HOTĂRÂREA NR. 56 PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII, PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ, A UNUI TEREN AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL ORAŞULUI NEHOIU

HOTĂRÂREA NR. 57 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR. 48/27.12.2012 PRIVIND CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR PE TERITORIUL ORAŞULUI NEHOIU, JUDEŢUL BUZĂU

HOTĂRÂREA NR. 58 PRIVIND APROBAREA PRIMIRII COMUNEI LOPĂTARI ÎN CALITATE DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BUZĂU 2008”

HOTĂRÂREA NR. 59 PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CASEI DE CULTURĂ „GEORGE BĂICULESCU” NEHOIU PRIN PROGRAMUL PRIORITAR NAŢIONAL PENTRU CONSTRUIREA DE SEDII PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE ÎN LOCALITĂŢILE UNDE NU EXISTĂ ASEMENA INSTITUŢII, PRECUM ŞI PENTRU REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII A AŞEZĂMINTELOR CULTURALE DIN MEDIUL RURAL ŞI MIC URBAN

HOTĂRÂREA NR. 60 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL ORAŞULUI NEHOIU PE ANUL 2013

HOTĂRÂREA NR. 61 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ PENTRU O PERIOADĂ DE 3 LUNI

HOTĂRÂREA NR. 62 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR PE ANUL 2012

HOTĂRÂREA NR. 63 PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR PENTRU ANUL FISCAL 2014

HOTĂRÂREA NR. 64 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI NEHOIU ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

HOTĂRÂREA NR. 65 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIILE DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORAŞUL NEHOIU

HOTĂRÂREA NR. 66 PRIVIND APROBAREA PRIMIRII COMUNEI SĂRULEŞTI ÎN CALITATE DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „BUZĂU 2008”

HOTĂRÂREA NR. 67 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR. 26/04.04.2013 PRIVIND APROBAREA SCHIMBĂRII DENUMIRII UNEI STRĂZI

HOTĂRÂREA NR. 68 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 16/28.04.2006 PRIVIND COMPLETAREA BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 69 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE DERULARE A UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE ŞI ACTUALIZAREA TERIFELOR DE ÎNCHIRIERE

HOTĂRÂREA NR. 70 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR. 19/04.04.2013 PRIVIND APROBAREA ÎNFIINŢĂRII CLUBULUI SPORTIV „CARPAŢI” NEHOIU

HOTĂRÂREA NR. 71 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 41/17.11.2011 PRIVIND ATESTAREA APARTENENŢEI UNUI TEREN LA DOMENIUL PRIVAT AL ORAŞULUI NEHOIU

HOTĂRÂREA NR. 72 PRIVIND TRECEREA UNUI TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL ORAŞULUI NEHOIU

HOTĂRÂREA NR. 73 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN ORAŞUL NEHOIU”

HOTĂRÂREA NR. 74 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN ORAŞUL NEHOIU” CE URMEAZĂ A FI FINANŢAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 5 – DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA TURISMULUI, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.3 – PROMOVAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ŞI CREAREA INFRASTRUCTURII NECESARE, ÎN SCOPUL CREŞTERII ATRACTIVITĂŢII ROMÂNIEI CA DESTINAŢIE TURISTICĂ, OPERAŢIUNEA – CREAREA CENTRELOR NAŢIONALE DE INFORMARE ŢI PROMOVARE TURISTICA (CNIPT) ŞI DOTAREA ACESTORA

HOTĂRÂREA NR. 75 privind constatarea incetarii de drept mandatului unui consilier local, declararea vacant a locului acestuia in Consiliul Local si validarea mandatului unui alt candidat pentru functia de consilier local

HOTĂRÂREA NR. 76 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2013

HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei „Sanatate pentru Valea Buzaului”

HOTĂRÂREA NR. 78 privind aprobarea studiului de fezabilitate (forma revizuita), indicatorilor tehnico-economici, Planul anual de evolutie a tarifelor si Documentul de pozitie aferent proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Buzau”

HOTĂRÂREA NR. 79 privind darea activitatii de salubrizare a orasului Nehoiu, in administrarea Serviciului public de salubrizare

HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea unor taxe speciale de salubritate datorate de persoanele juridice care isi desfasoara activitatea pe raza orasului Nehoiu

HOTĂRÂREA NR. 81 privind aprobarea vanzarii unui teren aflat in proprietatea privata a orasului Nehoiu, aferent constructiei, casa de locuit, proprietate personala a domnului Tanase Nicolae, dobandita conform contractului de vanzare nr. 1633/17.10.2013

HOTĂRÂREA NR. 82 privind aprobarea reincadrarii, de la mediul urban la mediul rural, a unor unitati scolare de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Nehoiu

HOTĂRÂREA NR. 83 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Oraşul Nehoiu

HOTĂRÂREA NR. 84 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2013

HOTĂRÂREA NR. 85 privind prelungirea termenului de derulare a unor contracte de inchiriere

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local