HOTĂRÂRI 2014

 Hotărârea nr. 1 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Nehoiu pe anul 2013

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului financiar al oraşului Nehoiu pe anul 2013

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Nehoiu pe anul 2014

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei de Cultură „George Băiculescu” Nehoiu pe anul 2014

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Carpaţi Nehoiu pe anul 2014

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social

Hotărârea nr. 7 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Clubului Sportiv Carpaţi Nehoiu

Hotărârea nr. 8 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Nehoiu

Hotărârea nr. 9 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea primirii comunei Costeşti în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”

Hotărârea nr. 11 privind privind emiterea acordului favorabil pentru obţinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti asupra terenului în suprafaţă de 1925 mp situat pe DN 10 Km 63+500 dr.

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014

Hotărârea nr. 13 privind aprobarea elaborării documentaţiei tehnice necesare pentru accesarea programelor de dezvoltare a oraşului

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor păşuni aflate în domeniul privat al oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 15 privind rectificare bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Nehoiu pe anul 2014

Hotărârea nr. 16 privind darea în administrare a activităţii de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, către Serviciul

Hotărârea nr. 17 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului Nehoiu a Complexului sportiv al oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 18 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „CNI” SA a Complexului sportiv al oraşului Nehoiu, pe durata realizării lucrărilor de reabilitare şi modernizare

Hotărârea nr. 19 privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 20 privind revocarea HCL 14/27.03.2014 şi aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor păşuni aflate în domeniul privat al oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 21 privind stabilirea situaţiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă

Hotărârea nr. 22 privind revocarea HCL 16/09.04.2014 privind darea în administrare a activităţii de precolectare, colectare şi transport deşeuri municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, către Serviciul Public de salubrizare

Hotărârea nr. 23 privind darea în administrare a activităţii de precolectare, colectare şi transport deşeuri municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, către Serviciul Public de salubrizare

Hotărârea nr. 24 privind revocarea HCL 20/05.05.2014 şi aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor păşuni aflate în domeniul privat al oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea indicatorilo tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi în oraşul Nehoiu, judeţul Buzău”

Hotărârea nr. 26 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local al obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi în oraşul Nehoiu, judeţul Buzău”

Hotărârea nr. 27 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 28 privind alegerea preşedintelor de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 29 privind aprobarea alipirii a două loturi de teren aflate în domeniul public al oraşului Nehoiu în vederea realizării proiectului de reabilitare şi dotare a Casei de Cultură a oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 30 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Nehoiu a imobilelor Casei de Cultură şi teren aferent acesteia

Hotărârea nr. 31 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii „CNI” SA a imobilului Casei de Cultură a oraşului Nehoiu situată în strada 1 Decembrie 1918 nr. 1 şi a terenului în suprafaţă de 2677 mp pe durata realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi dotarea Casei de Cultura a oraşului Nehoiu”

Hotărârea nr. 32 privind aprobarea cofinanţării cheltuielilor eligibile  pentru proiectul „Reabilitarea şi dotarea Casei de Cultură a oraşului Nehoiu, judeţul Buzău”

Hotărârea nr. 33 privind aprobarea cofinanţării cheltuielilor neeligibile  pentru proiectul „Reabilitarea şi dotarea Casei de Cultură a oraşului Nehoiu, judeţul Buzău”

Hotărârea nr. 34 privind aprobarea dezmembrări unui teren şi alipirea acestuia la terenul limitrof , ambele terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Nehoiu, în vederea realizării proiectului de reabilitare şi modernizare  a Complexului Sportiv

Hotărârea nr. 35 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Corcodel Alexandru, declararea vacant a locului acestuia în Consiliul Local şi validarea mandatului de consilier local al domnului Ionescu Nicolae

Hotărârea nr. 36 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasile Nicu, declararea vacant a locului acestuia în Consiliul Local şi validarea mandatului de consilier local al domnului Urjan Florin

Hotărârea nr. 37 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Nicolae Iorga” Nehoiu

Hotărârea nr. 38 privind modificarea şi completarea planului anual de achiziţii publice pe anul 2014

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Nehoiu în vederea realizării proiectului de reabilitare şi modernizare  a Complexului Sportiv

Hotărârea nr. 40 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului Nehoiu a Complexului Sportiv

Hotărârea nr. 41 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA a Complexului Sportiv al oraşului Nehoiu pe durata realizării  lucrărilor de reabilitare şi modernizare

Hotărârea nr. 42 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi în oraşul Nehoiu, judeţul Buzău”

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Nehoiu

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea reţelei de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Nehoiu pentru anul şcolar 2014-2015

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea primirii comunei Amaru în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea efectuării în regim de urgenţă a unui studiu geotehnic în zona alunecării de teren din punctul „La Cimitir” – Lunca Mare

Hotărârea nr. 47 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea Complexului Sportiv al orasului Nehoiu”

Hotărârea nr. 48 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 49 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Nehoiu pe anul 2014

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea întocmirii Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a oraşului Nehoiu şi elaborării documentaţiei aferente şi necesare în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020

Hotărârea nr. 51 privind modificarea şi completarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2014

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea actelor de punere în valoare şi recoltarea unor cantităţi de masă lemnoasă de pe terenurile aflate în proprietatea privată a oraşului Nehoiu, acordarea unor ajutoare de urgenţă sub formă de lemn de foc persoanelor singure şi familiilor cu venituri reduse sau fară venituri şi vânzarea prin licitaţie publică a unor cantităţi de masă lemnoasă

Hotărârea nr. 53 privind aprobarea dezmembrării şi valorificării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 54 privind aprobarea participării oraşului Nehoiu la cofinanţarea proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău în perioada 2014 – 2020”

Hotărârea nr. 55 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului de Urbanism General (P.U.G.) aprobat prin H.C.L. nr. 21/19.06.1998

Hotărârea nr. 56 privind aprobarea transferului fară plata, de la I.S.U. Buzău, către Primăria oraşului Nehoiu, a unei autospeciale de stins incendii, tipul A9000, în vederea dotării Serviciului Voluntar Propriu Pentru Situaţii de Urgenţă

Hotărârea nr. 57 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale Lunca Pripor

Hotărârea nr. 58 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Lunca Pripor

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice şi a procedurii de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din domeniul public al oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 61 privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi de masă lemnoasă Parohiei „Cuvioasa Parascheva” Nehoiu, din pădurea proprietate a oraşului Nehoiu, în vederea executării unor lucrări de reconstruire

Hotărârea nr. 62 privind aprobarea numărului specialiştilor din cadrul compartimentului de prevenire al Serviciului Voluntar Propriu Pentru Situaţii de Urgenţă

Hotărârea nr. 63 privind aprobarea închirierii prin licitatie publică a unor păşuni aflate în proprietatea privată a oraşului Nehoiu

Hotărârea nr. 64 privind aprobarea primirii comunei Gura Teghii în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”

Hotărârea nr. 65 privind predarea către Ministerul Dezvoltării regionale şi Aministraţiei Publice prin Compania Naţionala de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Complexului Sportiv al oraşului Nehoiu”

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2014

Hotărârea nr. 67 privind aprobarea Solicitării de includere în Programul național de dezvoltare locală a obiectivului de investiții „Sediu Primărie și Consiliu Local oraș Nehoiu, județul Buzău”

Hotărârea nr. 68 privind aprobarea proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în orașul Nehoiu” ce urmează a fi finanțat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea – Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora

Hotărârea nr. 69 privind aprobarea rectificării bugetuluide venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2014

Hotărârea nr. 70 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2014

Hotărârea nr. 71 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 30/30.06.2012 si H.C.L. nr. 31/04.04.2013 privind aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 72 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 25/30.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 52/24.10.2014 a Consiliului Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2014

Hotărârea nr. 75 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2015

Hotărârea nr. 76 privind aprobarea contractării serviciilor de proiectare și consultantă pentru accesarea programelor de dezvoltare a orașului

Hotărârea nr. 77 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de închiriere

Hotărârea nr. 78 privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Consiliului Local al orașului Nehoiu, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”

Hotărârea nr. 79 privind aprobarea contractării unor servicii de consultanță, reprezentare și asistență juridică pentru activitatea autorităților publice locale ale orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 80 privind alegerea președintelui de ședință pentru o periadă de 3 luni

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local