HOTĂRÂRI 2021

Hotararea nr. 1 pentru alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 2 privind desemnarea de catre consiliul local al orasului Nehoiu a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT oras Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 3 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 4 privind aprobarea planului de lucrari pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2021

Hotararea nr. 5 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav aferent anului 2021

Hotararea nr. 6 privind aprobarea subventiei pentru energia termica furnizata in sistem centralizat de catre operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu

Hotararea nr. 7 privind aprobarea depunerii proiectului Achizitia de echipamente IT de tip tablete pentru uz scolar si alte echipamente necesare desfasurarii didactice in mediul on-line pentru dotarea unitatilor de invatamant din oras Nehoiu, Jud. Buzau

Hotararea nr. 8 privind acoperirea definitiva a deficitelor sectiunii de dezvoltare ale bugetului local si aprobarea contului de incheiere al exercitiului financiar pe anul 2020 pentru UAT oras Nehoiu, Casa de Cultura Nehoiu si Clubul Sportiv Carpati Nehoiu

Hotararea nr. 9 privind aprobarea limitelor intre care se stabileste salariul de baza al administratorului public din cadrul aparatului propriu al primarului orasului Nehoiu

Hotararea nr. 10 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilorsi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 11 privind darea in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane, pe toata durata existentei investitiei, a cinci imobile terenuri proprietate publica a UAT Oras Nehoiu in scopul implementarii unui sistem de avertizare – alarmare finantat din fonduri nerambursabile POIM in cadrul proiectului Watman – Sistem informational pentru managementul integrat al apelor –  etapa II

Hotararea nr. 12 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara PROGAZ BUZAU 2020, la care UAT Oras Nehoiu este membru asociat

Hotararea nr. 13 privind aprobarea Planului Anual de actiune al serviciilor sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu, pe anul 2021

Hotararea nr. 14 privind aprobarea modificarii prin alipire a doua imobile terenuri apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 15 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 16 privind aderarea UAT oras Nehoiu in calitate de membru sustinator la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Judetului Buzau

Hotararea nr. 17 privind aprobarea propunerii Programului judetean de transport rutier de persoane prin servicii regulate

Hotararea nr. 18 privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere prin atribuire directa pentru imobile categoria de folosinta pajiste aflate in domeniul privat al UAT oras Nehoiu, situate in extravilan si disponibile in anul 2021

Hotararea nr. 19 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020 ale Termo Prest PON SRL

Hotararea nr. 20 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Hotararea nr. 21 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 2819 din 14.03.2013

Hotararea nr. 22 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si numarul maxim de posturi al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 23 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura George Baiculescu Nehoiu, pe anul 2021

Hotararea nr. 24 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 25 privind aprobarea bugetului pe anul 2021 pentru Termo Prest PON SRL

Hotararea nr. 26 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 27 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 28 privind acordarea uui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 29 pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 30 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea ajutoarelor de urgenta pentru persoanele marginalizate, singure si familiile care se afla in situatie de necesitate, dupa caz situatii deosebite sau care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal, domiciliate in orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 31 privind scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinta detinute de orasul Nehoiu, aflate in folosinta persoanelor cu handicap grav

Hotararea nr. 32 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 33 privind aprobarea contractarii serviciilor juridice, consultanta asistenta si reprezentare juridica, in dosarul nr. 2616 per 277 din 2019 in care orasul Nehoiu are calitatea de reclamant

Hotararea nr. 34 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 3764 din 23.03.2015 si a actului aditional nr. 14272 /32 din 27.12.2017

Hotararea nr. 35 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru bunul mobil autogunoiera marca DAF aflat in proprietatea UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 36 privind aprobarea casarii, dezmembrarii si valorificarii mijlocului fix autogunoiera marca DAF model CF75250, numar de identificare XLRAG75PCOE648825, an fabricatie 2004, aflat in conservare proprietatea UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 37 privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat organizat pe teritoriul administrativ al UAT Oras Nehoiu pe semestrul al -II- lea al anului scolar 2020 – 2021

Hotararea nr. 38 privind aprobarea incheierii contractului de inchiriere prin atribuire directa pentru imobilul categorie de folosinta pajiste aflat in domeniul privat al UAT oras Nehoiu, situat in extravilan T 35, P 556/1 si disponibil in anul 2021

Hotararea nr. 39 privind modificarea si completarea art. 2 din HCL nr 65 din 24.10.2014 a Consiliului Local al orasului Nehoiu

Anexa 1 la HCL nr. 39

Hotararea nr. 40 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare Complex Sportiv din orasul Nehoiu, judetul Buzau urmare a actualizarii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Hotararea nr. 41 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Nehoiu in Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Nicolae Iorga pentru anul scolar 2020 – 2021

Hotararea nr. 42 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in AdunareaGenerala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

Hotararea nr. 43 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in AdunareaGenerala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008

Hotararea nr. 44 pentru emiterea acordului privind infiintarea unei autogari care sa deserveasca transportul public de persoane in orasul Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 45 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 11574 din 08.10.2014

Hotararea nr. 46 privind modificarea si completarea Anexei nr. 5 la HCL nr 63 din 23.09.2019 adoptata de Consiliul Local al Orasului Nehoiu, judetul Buzau

Hotararea nr. 47 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 48 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55 din 21.07.2016 a Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Hotararea nr. 49 privind aprobarea casarii, dezmembrarii si valorificarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in patrimoniul orasului Nehoiu

Hotararea nr. 50 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 51 pentru aprobarea participarii unitatii administrativ teritoriale orasul Nehoiu in calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Hotararea nr. 52 pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 53 privind aprobarea dezmembrarii, dezlipirii unui imobil teren apartinand domeniului privat al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 54 privind aprobarea Documentatiei fundamentale a pretului de livrare a agentului termic, produs in centralele proprii, elaborata de operatorul Termo Prest PON SRL

Hotararea nr. 55 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Nehoiu in Consiliile de Administratie in Comisiile de evaluare si asigurare a calitatii ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Nehoiu, pentru anul scolar 2021 – 2022

Hotararea nr. 56 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2020

Hotararea nr. 57 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 58 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 59 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 60 privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 61 privind aprobarea arondarii cresei situata in oras Nehoiu la Liceul Teoretic Nicolae Iorga Nehoiu

Hotararea nr. 62 privind aprobarea rapoartelor de evaluare intocmite pentru bunuri mobile apartinand domeniului public si domeniului privat al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 63 privind aprobarea pretului de pornire al licitatiei pentru masa lemnoasa pe picior care urmeaza a se recolta din fondul forestier, pasunile, pajistile impadurite proprietatea UAT oras Nehoiu in anii de productie 2020-2021 si aprobarea modului de valorificare a mesei lemnoase

Hotararea nr. 64 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 65 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru bunuri imobile apartinand domeniului public al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 66 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local, in calitate de membrii ai Comisiei de evaluare a probei interviu, care se va constitui in vederea organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat

Hotararea nr. 67 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 68 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpati Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 69 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 70 privind aprobarea inchirierii unor imobile constructii proprietate publica a UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 71 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 72 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii Construire rampa de acces si reabilitare pod Lunca Mare, oras Nehoiu, judetul Buzau prin Programul national de investitii Anghel Saligny

Hotararea nr. 73 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi interioare in orasul Nehoiu, judetul Buzau – etapa I prin Programul national de investitii Anghel Saligny

Hotararea nr. 74 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii Reabilitare pod Setu, oras Nehoiu, judetul Buzau prin Programul national de investitii Anghel Saligny

Hotararea nr. 75 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii Construire poduri si punte pietonala in orasul Nehoiu, judetul Buzau prin Programul national de investitii Anghel Saligny

Hotararea nr. 76 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi interioare in orasul Nehoiu judetul Buzau – etapa II prin Programul national de investitii Anghel Saligny

Hotararea nr. 77 privind aprobarea amenajamentului pastoral al UAT oras Nehoiu

Hotararea nr. 78 privind aprobarea subventiei pentru energia termica furnizata in sistem centralizat de catre operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 79 privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat organizat pe teritoriul administrativ al UAT Oras Nehoiu in semestrul -I- al anului scolar 2021 – 2022

Hotararea nr. 80 privind modificarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 81 privind modificarea HCL nr. 22 din 27.03.2019 privind infiintarea serviciului public de transport in regim de taxi si transport in regim de inchiriere in orasul Nehoiu

Hotararea nr. 82 privind aprobarea proiectului Reabilitarea si modernizarea imobilului – Scoala Gimnaziala Basca Rozilei, in scopul cresterii eficientei energetice si gestionarii inteligente a energiei in cladirile publice cu estinatie de unitati de invatamant

Hotararea nr. 83 privind numirea managerului Spitalului Orasenesc Nehoiu si incheierea contractului de management de catre acesta pe o perioada de 3 ani

Hotararea nr. 84 privind aprobarea proiectului Reabilitarea si modernizarea imobilului – Scoala Gimnaziala Paltineni, in scopul cresterii eficientei energetice si gestionarii inteligente a energiei in cladirile publice cu estinatie de unitati de invatamant

Hotararea nr. 85 pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotararea nr. 86 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Hotararea nr. 87 privind aprobarea tarifelor pentru servicii medicale si taxelor pentru celelalte servicii oferite de Spitalul Orasenesc Nehoiu

Hotararea nr. 88 privind aprobarea incheierii actelor aditionale la contractele de inchiriere pajisti

Hotararea nr. 89 privind aprobarea actualizarii Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 90 privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual – familia ocupationala Administratie

Hotararea nr. 91 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 92 privind aprobarea dezmembrarii dezlipirii unui imobil teren apartinand domeniului privat al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 93 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al orasului Nehoiu pe anul 2022

Hotararea nr. 94 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 95 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de inchiriere

Hotararea nr. 96 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 97 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55 din 21.07.2016 a Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Hotararea nr. 98 privind aprobarea pierderilor tehnologice luate in calcul la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport si distributie a energiei termice

Hotararea nr. 99 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Termo Prest PON SRL pentru anul 2021

Hotararea nr. 100 privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL nr 90 din 15.12.2021 a Consiliului Local al orasului Nehoiu

Hotararea nr. 101 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2021

Hotararea nr. 102 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Termo Prest PON SRL pentru anul 2021

Hotararea nr. 103 pentru adoptarea deciziei nr. 3 din 2021 a asociatului unic al Termo Prest PON SRL privind majorarea capitalului social

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local