HOTĂRÂRI 2016

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea Planului Anual de acțiune  privind serviciile sociale furnizate de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 2 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 3 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul  2015

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea contului  de încheiere al exercițiului financiar al orașului Nehoiu pe anul 2015

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură ”George Băiculescu” Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Carpați Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea închirierii unor spații aflate în proprietatea publică a orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 11 privind modificarea și completarea HCL nr. 17/02.04.2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției  

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2016

Hotărârea nr. 13 privind modificarea prevederilor HCL nr. 24/02.04.2015 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  de investiții ”Reabilitare străzi în orașul Nehoiu, județul Buzău” urmare modificării cotei de TVA

Hotărârea nr. 14 privind modificarea prevederilor HCL nr. 24/02.04.2015 privind aprobarea  cofinanțării de la bugetul local a obiectivului  de investiții ” Reabilitare străzi în orașul Nehoiu, județul Buzău” urmare modificării cotei de TVA

Hotărârea nr. 15 privind aprobarea inddicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sediu Primărie și Consiliu Local oraș Nehoiu, județul Buzău” urmare a modificării cotei de TVA

Hotărârea nr. 16 privind participarea orașului Nehoiu, județul Buzău la constituirea unui parteneriat public-privat în vederea obținerii finanțării nerambursabile pe Programul Operațional Pentru Pescuit și Afacerii Maritime 2014-2020 (POPAM)

Hotărârea nr. 17 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 18 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Nehoiu in Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania de Apă SA Buzău

Hotărârea nr. 19 privind desemnarea persoanelor  care pot înlocui reprezentantul  Consiliului Local în Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”

Hotărârea nr.  20 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pajiști aflate în proprietatea privată a orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 21 pentru modificarea și completarea  HCL nr. 77/11.12.2015

Hotărârea nr. 22 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare  a unor contracte de închiriere

Hotărârea nr. 23 pentru modificarea prevederilor HCL nr. 38/29.06.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare și extindere Grădinița cu Program Prelungit oraș Nehoiu, județul Buzău” urmare modificării cotei de TVA

Hotărârea nr. 24 pentru modificarea prevederilor HCL nr. 39/29.06.2015 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și extindere Grădinița cu Program Prelungit oraș Nehoiu, județul Buzău” urmare modificării cotei de TVA

Hotărârea nr. 25 privind împuternicirea Primarului orașului Nehoiu pentru promovarea unor acțiuni în justiție în vederea constatării nulității absolute și repunerii părților în situația anterioară în ceea ce privește actele și înscrisurile cu caracter de dispoziție (contracte de: concesiune, închiriere, comodat) încheiate fără respectarea procedurilor legale

Hotărârea nr. 26 privind soluționarea adresei Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău privind dosarul nr. 322/P/2014

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea actelor de punere în valoare și vânzarea prin licitație publică a unor cantități de masă lemnoasă de pe terenurile aflate în proprietatea privată a orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 29 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Nehoiu pentru anul școlar 2016-2017

Hotărârea nr. 30 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planurilor de Urbanism Generale (P.U.G.) ale orașului Nehoiu, județul Buzău, aprobate prin H.C.L. nr. 21/19.06.1998

Hotărârea nr. 31 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016

Hotărârea nr. 32 privind constituirea orașului Nehoiu ca parte civilă în dosarul penal nr. 728/P/2014 al Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Ploiești

Hotărârea nr. 33 privind stabilirea poziției procesuale a Consiliului Local al orașului Nehoiu în dosarele nr. 475/277/2016 și nr. 477/277/2016 aflate pe rolul Judecătoriei Pătârlagele

Hotărârea nr. 34 privind acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare al orașului Nehoiu” domnului Dan-Liviu Puric

Hotărârea nr. 35 privind acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare al orașului Nehoiu” preotului Furtună Gheorghe

Hotărârea nr. 36 pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 37 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 38 privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016

Hotărârea nr. 39 privind constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 40 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 81/2015 a Consiliului Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 41 pentru revocarea H.C.L. nr. 26/2016 a Consiliului Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 42 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier în Consiliul Local al orașului Nehoiu ale candidaților aleși la 5 iunie 2016

Hotărârea nr. 43 privind validarea mandatelor consilierilor aleși în Consiliul Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 44 privind constituirea Consiliului Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 45 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 46 privind alegerea Viceprimarului orașului Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 47 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Nehoiu, județul Buzău, pe principalele domenii de activitate

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 49 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului orășenesc Nehoiu

Hotărârea nr. 50 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 51 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local  al orașului Nehoiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”

Hotărârea nr. 52 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Nehoiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat

Hotărârea nr. 53 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016 

Hotărârea nr. 54 privind aprobarea implementării proiectelor cuprinse în Programul de îmbunătățire a eficienței energetice a orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 55 privind aprobarea contractării servicii de consultanță, reprezentanță și asistența juridică pentru activitatea autorităților publice locale ale orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 56 privind aprobarea organigramei și Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Nehoiu începând cu luna iulie 2016

Hotărârea nr. 57 privind modificarea poziției nr. 400 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 58 privind validarea unui mandat de consilier ales în Consiliul Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 60 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 61 privind aprobarea înființării societății comerciale pentru producerea și furnizarea agentului termic și apei calde menajere în orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 62 privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016

Hotărârea nr. 63 pentru abrogarea H.C.L. nr. 32 din 01.08.2017 privind atestarea apartenenței unor terenuri la domeniul privat al orașului Nehoiu și H.C.L. nr. 57 din 21.07.2016 privind modificarea poziției nr. 400 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Nehoiu, adoptate de Consiliul Local al orașului Nehoiu.

Hotărârea nr. 64 privind modificarea poziției nr. 400 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 65 privind aprobarea readerării Orașului Nehoiu, prin Consiliul Local al Orașului Nehoiu, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” în vederea implementării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Buzău”

Hotărârea nr. 66 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Spital Orășenesc Nehoiu, județul Buzău”

Hotărârea nr. 67 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Nehoiu în Consiliile de Administrație și în comisiile de evaluare și asigurare a calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Nehoiu pentru anul școlar 2016-2017

Hotărârea nr. 68 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de închiriere

Hotărârea nr. 69 privind stabilirea programului de funcționare a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Nehoiu

Hotărârea nr. 70 privind aprobarea modificării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 71 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 72 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea întocmirii proiectului de fuziune dintre SC TERMO PREST PON SRL Nehoiu și SC WWE NEHOIU SRL

Hotărârea nr. 74 privind aprobarea întocmirii Proiectului tehnic pentru lucrări de betonare drumuri de interes local

Hotărârea nr. 75 privind mărirea întinderii pretențiilor în dosarul penal nr. 1205/277/2015 și solicitarea de probatorii

Hotărârea nr. 76 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 77 privind abrogarea unor Hotarâri adoptate de Consiliul Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 78 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de închiriere

Hotărârea nr. 79 privind constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 80 privind desemnarea Primarului Orașului Nehoiu în calitate de reprezentant al orașului Nehoiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunnitara ”Eco Buzău 2009” la care orașul Nehoiu este membru asociat

Hotărârea nr. 81 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Nehoiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”

Hotărârea nr. 82 privind desemnarea a doi consilieri locali care să participe la adunările sătești convocate de primar, în vederea alegerii delegaților sătești care să reprezinte satele Chirlești, Curmătură, Mlăjet și Vinețișu la ședințele Consiliului Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 83 privind reglementarea circulației autovehiculelor pe strada Mircea Eliade din orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 84 privind primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, la care orașul Nehoiu este membru asociat

Hotararea nr. 85 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2016

Hotararea nr. 86 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 87 privind modificarea statutului de funcții al Spitalului orășenesc Nehoiu

Hotărârea nr. 88 privind numirea delegaților sătești care reprezintă satele Chirlești, Curmătură, Mlăjet și Vinețișu la ședințele Consiliului Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 89 privind aprobarea Studiului de soluție pentru identificare sursă de furnizare agent termic

Hotărârea nr. 90 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pentru aria de operare – Județul Buzău 2016-2020

Hotărârea nr. 91 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri/străzi în orașul Nehoiu, județul Buzău”

Hotărârea nr. 92 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții „Modernizare drumuri/străzi în orașul Nehoiu, județul Buzău” 

Hotărârea nr. 93 privind abrogarea Hotărârii nr. 33/2016 privind stabilirea poziției procesuale a Consiliului Local al Orașului Nehoiu în dosarele nr. 475/277/2016 și nr. 477/277/2016 aflate pe rolul Judecătoriei Pătîrlagele

Hotărârea nr. 94 privind abrogarea unor dispoziții cuprinse în H.C.L. nr. 34/2016 privind acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare al Orașului Nehoiu” domnului Dan-Liviu Puric și în H.C.L. nr. 35/2016 privind acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare al Orașului Nehoiu” preotului Furtună Gheorghe   

Hotărârea nr. 95 privind modificarea anexei nr.1, art. 32 alin (2) la Hotărârea Consiliului local al Orașului Nehoiu nr. 11 din data de 10.03.2011

Hotărârea nr. 96 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de închiriere

Hotărârea nr. 97 privind aprobarea prețului de pornire al licitației pentru masă lemnoasă pe picior, care urmează a se recolta din fondul forestier, pășunile/pajiștile împădurite propietatea publică a U.A.T. oraș Nehoiu în anul de producție 2017 și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase

Hotărârea nr. 98 privind aprobarea raportului de evaluare și aprobarea închirierii unui teren aflat în domeniul public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 99 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 100 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 101 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2016

Hotărârea nr. 102 pentru alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 103 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017

Hotărârea nr. 104 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55/21.07.2016 a Consiliului Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 105 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017

Hotărârea nr. 106 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de închiriere și comodat

Hotărârea nr. 107 privind apobarea contractării serviciilor juridice, consultanță,  asistență și reprezentare juridică, pentru exercitarea căii extraordinare de atac-recurs, în dosarul nr. 2878/114/2013 în care orașul Nehoiu are calitatea de reclamant

Hotărârea nr. 108 privind scutirea de la plata chirieipentru suprafețele locative cu destinație de locuință proprietatea orașului Nehoiu, aflate în folosința persoanelor cu handicap grav, familiilor sau reprezentanților legali ai acestora

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local