HOTĂRÂRI 2017

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului financiar pe anul 2016

Hotărârea nr. 2 privind numirea administratorului unic al S.C. ”Termo Prest PON” S.R.L.

Hotărârea nr. 3 privind includerea în patrimoniul public al orașului Nehoiu a bunurilor cuprinse în anexa 1 la protocolul de predare – primire în cadrul programului finanțat prin POS Mediu 2007-2013

Hotărârea nr. 4 privind concesionarea către Compania de Apă S.A. Buzău a bunurilor cuprinse în anexa 1 la Protocolul nr. 17533/27.09.2016, de predare – primire în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu 2007-2013 ”Extinderea și reabilitarea infrastucturii de apă și apă uzată în județul Buzău” contract de finanțare nr. 120833 din 24.02.2011 și incluse în patrimoniul public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 5 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului orășenesc Nehoiu

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea Planului Anual de acțiune privind serviciile sociale furnizate de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2017

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de închiriere

Hotărârea nr. 9 privind scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuință aflate în folosința orașului Nehoiu și închiriate persoanelor cu handicap accentuat

Hotărârea nr. 10 privind primirea de nou membru și modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, la care Orașul Nehoiu este membru asociat

Hotărârea nr. 11 pentru modificarea prevederilor HCL nr. 91/28.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri/străzi în orașul Nehoiu, județul Buzău” urmare  modificării cotei de T.V.A.

Hotărârea nr. 12 pentru modificarea prevederilor hcl nr. 92/28.11.2016 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri/străzi în orașul Nehoiu, județul Buzău” urmare  modificării cotei de T.V.A.

Hotărârea nr. 13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Piață agroalimentară a orașului Nehoiu” urmare a modificării cotei de T.V.A.

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții ”Reabilitarea și extindere Piață agroalimentară a orașului Nehoiu” urmare modificării cotei de T.V.A.

Hotărârea nr. 15 pentru modificarea prevederilor HCL nr. 38/29.06.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare și extindere Grădinița cu Program Prelungit oraș Nehoiu, județul Buzău” urmare modificării cotei de T.V.A.

Hotărârea nr. 16 pentru modificarea prevederilor HCL nr. 39/29.06.2015 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare și extindere Grădinița cu Program Prelungit oraș Nehoiu, județul Buzău” urmare modificării cotei de T.V.A.

Hotărârea nr. 17 pentru modificarea prevederilor HCL nr. 24/02.04.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi în orașul Nehoiu, județul Buzău” urmare modificării cotei de T.V.A.

Hotărârea nr. 18 pentru modificarea prevederilor HCL nr. 25/02.04.2015 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții ”Reabilitare străzi în orașul Nehoiu, județul Buzău” urmare modificării cotei de T.V.A.

Hotărârea nr. 19 pentru modificarea prevederilor H.C.L. nr. 66/12.09.2016 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Spital Orășenesc Nehoiu, județul Buzău” urmare modificării cotei de T.V.A.

Hotărârea nr. 20 privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții ”Reabilitare Spital Orășenesc Nehoiu, județul Buzău”

Hotărârea nr. 21 privind abrogarea H.C.L. nr. 18/26.02.2016 și desemnarea reprezentantului U.A.T. Oraș Nehoiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău

Hotărârea nr. 22 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oraș Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Hotărârea nr. 23 pentru alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 24 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Manea Ștefan, declararea vacant a locului acestuia în Consiliul Local al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 25 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind administrarea și gospodărirea domeniului public și privat al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 26 privind reglementarea circulației autovehiculelor pe D.S. 176 – Alee acces spre bloc 31, din Orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 27 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de evaluare întocmite pentru imobile aflate în domeniul public al orașului Nehoiu

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 27

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 27

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 27

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 27

Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 27

Anexa nr. 6 la H.C.L. nr. 27

Anexa nr. 7 la H.C.L. nr. 27

Anexa nr. 8 la H.C.L. nr. 27

Anexa nr. 9 la H.C.L. nr. 27

Anexa nr. 10 la H.C.L. nr. 27

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2017

Hotărârea nr. 29 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Carpați Nehoiu pe anul 2017

Hotărârea nr. 30 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură „George Băiculescu” Nehoiu pe anul 2017

Hotărârea nr. 31 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc Nehoiu pe anul 2017

Hotărârea nr. 32 pentru stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici, nou angajați în anul 2017 la Spitalul orășenesc Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 33 privind aprobarea prețului de pornire al licitației pentru masă lemnoasă pe picior care urmează a se recolta din fondul forestier, pășunile/pajiștile împădurite proprietatea publică a U.A.T. oraș Nehoiu în anul de producție 2017 și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase

Hotărârea nr. 34 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de închiriere

Hotărârea nr. 35 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a orașului Nehoiu în anul 2017

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea închirierii unor imobile, construcții și terenuri aflate în domeniul public al orașului Nehoiu

Anexele nr. 5 si 6 la H.C.L. nr.36

Hotărârea nr. 37 privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat a unor bunuri imobile proprietate publică a orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 38 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oraș Nehoiu în adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Hotărârea nr. 39 privind validarea unui mandat de consilier ales în Consiliul Local al orașului Nehoiu la data de 05 iunie 2016

Hotărârea nr. 40 pentru abrogarea H.C.L. nr. 11/10.03.2011 și H.C.L. nr. 95/28.11.2016 și aprobarea regulamentului cadru pentru organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere prin licitație a bunurilor imobile din domeniul public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit pentru imobilul spațiul situat în incinta Policlinicii orașului Nehoiu – la parter, identificat conform M. OF. 621 bis, partea I din 22.08.2002, poz. 394 din anexa 4 și închirierii acesteia

Hotărârea nr. 42 privind aprobarea închirierii unui imobil teren proprietate publică a U.A.T. oraș Nehoiu, poziția 360 – anexa nr. 4 din Monitorul Oficial 621 bis, partea I din data de 22.08.2002

Hotărârea nr. 43 pentru modificarea H.C.L. nr. 54/24.10.2014 privind aprobarea participării orașului Nehoiu la cofinanțarea proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020”

Hotărârea nr. 44 privind alocarea unei sume din bugetul propriu al orașului Nehoiu pentru proiectul Interjudețean de Educație Rutieră „Cupa Nehoiului” organizat de Școala Gimnazială Lunca Priporului

Hotărârea nr. 45 privind aprobarea utilizării fondului de rulment al orașului Nehoiu pentru finanțarea unor lucrări de investiții

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de proprietate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Nehoiu

Hotărârea nr. 47 privind modificarea H.C.L. nr. 32/27.03.2017 pentru stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici, nou angajați în anul 2017 la Spitalul orășenesc Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 48 privind numirea Comisiei de soluționare a cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii și a Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate ca urmare a repartizării locuințelor

Hotărârea nr. 49 privind ajustarea taxei specifice serviciului de salubrizare la nivelul orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică a orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare sistem de producere și distribuție agent termic în orașul Nehoiu”

Hotărârea nr. 52 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2017

Hotărârea nr. 53 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc Nehoiu pe anul 2017

Hotărârea nr. 54 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017

Hotărârea nr. 55 privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru dezvoltarea sectorului turistic din unitatile administrativ teritoriale Madaras jud. Bihor, Geoagiu – jud. Hunedoara, Nehoiu – jud. Buzau si Babadag – judetul Tulcea si numirea membrilor orasului Nehoiu in comisia de implementare a acestuia

Hotărârea nr. 56 privind incetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuire si furnizare energie termica in orasul Nehoiu, inregistrat sub nr. 8994/10.10.2009

Hotărârea nr. 57 privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Orasul Nehoiu este membru asociat

Hotărârea nr. 58 privind acordarea unui mandat special reprezentatntului U.A.T. oras Nehoiu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Ordinara a Acionarilor la Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii dreptului de actionar

Hotărârea nr. 59 pentru alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr 60 privind modificarea art.1 alin (1) lit.b din HCL nr 37 din 27.03.2017

Hotărârea nr 61 privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Nehoiu care să participe la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

Hotărârea nr 62 privind aprobarea casării, dezmembrării și valorificării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul orașului Nehoiu

Hotărârea nr 63 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oraș Nehoiu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Hotărârea nr 64 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 41 adoptată de Consiliul Local al orașului Nehoiu în ședință publică ordinară din data de 27.04.2017

Hotărârea nr 65 privind aprobarea casării, dezmembrării și valorificării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul orașului Nehoiu și administrarea Spitalului Orășenesc Nehoiu

Hotărârea nr 66 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al primăriei, consiliului local și serviciile publice din subordinea acestora și pentru stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali

Hotărârea nr. 67 privind acordarea unui stimulent financiar domnului Ciobanu Paul Gavril pentru înaltă performanță în învățământul preuniversitar

Hotărârea nr. 68 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/19.05.2014, anexa nr. 2 Regulament privind regimul închirierii pășunilor aflate în domeniul privat al orașului Nehoiu și Anexa nr.1 la Regulament privind regimul închirierii pășunilor aflate în domeniul privat al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 69 privind închiderea temporară a străzii 1 Decembrie 1918 din Orașul Nehoiu, județul Buzău în zilele de duminică între orele 14,00 – 21,00

Hotărârea nr. 70 privind aprobarea prețului de pornire al licitației pentru masă lemnoasă pe picior care urmează a se recolta din fondul forestier, pășunile/pajiștile împădurite proprietatea publică a U.A.T. oraș Nehoiu în anul de producție 2017 și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase

Hotărârea nr. 71 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pajiști/pășuni aflate în proprietatea privată a orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 72 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2017

Hotărârea nr. 73 privind aprobarea listei nominale a solicitanților cărora li se repartizează locuințe destinate închirierii în blocul 28 E finanțat și construit prin Agenția Națională pentru Locuințe

]Hotărârea nr. 74 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Gradinita cu Program Prelungit oras Nehoiu, judetul Buzau” urmare finalizarii procedurilor de achizitie publica

Hotărârea nr. 75 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Gradinita cu Program Prelungit oras Nehoiu, judetul Buzau” urmare finalizarii procedurilor de achizitie publica

Hotărârea nr. 76 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2017

Hotărârea nr. 77 privind desemnarea reprezentantilor Consiliuui Local al orasului Nehoiu in Consiliile de Administratie si comisiile de evaluare si asigurare a calitatii ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Nehoiu pentu anul scolar 2017-2018

Hotărârea nr. 78 privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care Orasul Nehoiu este membru asociat

Hotărârea nr. 79 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oras Nehoiu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotărârea nr. 80 privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 55/21.07.2016 a Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Hotărârea nr. 81 privind aprobarea scoaterii din  functiune a unor mijloace fixe, active necorporale si a unor obiecte de inventar din patrimoniul Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotărârea nr. 82 privind modificarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotărârea nr. 83 privind aprobarea incheierii unor contracte de inchiriere apartament Bloc ANL 28E si stabilirea cuantumului chiriei lunare

Hotărârea nr. 84 privind punerea la dispozitia Societatii Compania de Apa SA Buzau pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Buzau in perioada 2014-2020” a terenurilor necesare extinderii/constructiei/reabilitarii investitiilor aferente acestuia

Hotărârea nr. 85 pentru alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 86 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Rețea iluminat public oraș Nehoiu, județ Buzău”

Hotărârea nr. 87 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea programului de funcționare al unităților comerciale de alimentație publică precum și al celor destinate recreerii și divertismentului

Hotărârea nr. 88 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2017

Hotărârea nr. 89 pentru abrogarea HCL nr. 38/31.08.2012 privind aprobarea componenței Consiliului Consultativ al Casei orășenești George Băiculescu Nehoiu

Hotărârea nr. 90 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare intocmite pentru imobile aflate in domeniul public si privat al orasului Nehoiu

Hotărârea nr. 91 privind aprobarea închirierii unor imobile aflate în domeniul public și privat al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 92 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2017

|Hotărârea nr. 93 privind aprobarea listei nominale a solicitanților cărora li se repartizează locuințe destinate închirierii în blocul 28 E finanțat și construit prin Agenția Națională pentru Locuințe

|Hotărârea nr. 94 privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli al Orașului Nehoiu și al Casei de Cultură Orășenești Nehoiu pe anul 2017

Hotărârea nr. 95 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

Hotărârea nr. 96 privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere apartamente bloc ANL 28E și stabilirea cuantumului chiriei lunare

Hotărârea nr. 97 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit pentru imobilul Salon – cabinet medical situat la parterul cladirii Corp Policlinica Spitalul Orasenesc Nehoiu și pentru aprobarea inchirierii acestuia

Hotărârea nr. 98 privind modificarea statutului de functii al Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotărârea nr. 99 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de inchiriere, comodat si a nivelului chiriei

Hotărârea nr. 100 privind majorarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al primariei, consiliului local si serviciile publice din subordinea acestora

Hotărârea nr. 101 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a orasului Nehoiu in anul 2018

Hotărârea nr. 102 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare intocmite pentru imobile aflate in domeniul public al orasului Nehoiu

Hotărârea nr. 103 privind modificarea pozitiilor nr. 329 si nr. 396 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Nehoiu

Hotărârea nr. 104 privind aprobarea darii in administrare a serviciului public de alimentare cu energie termica in orasul Nehoiu catre S.C. TERMO PREST PON S.R.L. NEHOIU

Anexa 1 la HCL 104

Anexa nr 2 la HCL 104

Anexa nr 3 la HCL 104

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local