HOTĂRÂRI 2018

Hotărârea nr.1 pentru infiintarea a doua puncte de lucru si modificarea actului constitutiv al S.C. Termo Prest PON S.R.L.

Hotărârea nr. 2 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 3 pentru alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 4 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului financiar pe anul 2017 pentru orașul Nehoiu, Casa de Cultură Nehoiu și Clubul Sportiv Carpați Nehoiu

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Nehoiu pentru anul școlar 2018-2019

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea Planului Anual de acțiune privind serviciile sociale furnizate de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea planului de lucrări pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor ajutorului social pentru anul 2018

Hotărârea nr. 8 privind utilizarea fondului de rulment al orașului Nehoiu din bugetul local și activități extrabugetare

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură George Băiculescu Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Carpați Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 12 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 13 privind modificarea Statului de funcții al Spitalului orășenesc Nehoiu

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea actualizării Strategiei anuale de achiziții publice a orașului Nehoiu în anul 2018

Hotărârea nr. 15 privind aprobarea prețului pentru agentul termic furnizat în sistem centralizat de către operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu

Hotararea nr. 16 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa S.A. Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotararea nr. 17 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa S.A. Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotărârea nr. 18 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. oraș Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă S.A. Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Hotărârea nr. 19 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, la nivelul UAT Nehoiu

Hotărârea nr. 20 privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret

Hotărârea nr 21 privind aprobarea prețului și subvenției pentru energia termică furnizată în sistem centralizat de catre operatorul S.C. Termo Prest PON S.R.L. Nehoiu în orașul Nehoiu

Hotărârea nr. 22 privind primirea de noi membrii și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, la care Orașul Nehoiu este membru asociat

Hotărârea nr. 23 privind aprobarea prețului de pornire al licitației pentru masa lemnoasă pe picior care urmează a se recolta din fondul forestier, pășunile, pajiștile împădurite proprietatea U.A.T. oraș Nehoiu în anul de producție 2018 și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase

Hotărârea nr. 24 privind modificarea și completarea art 23 din anexa nr.1 la HCL nr. 87 din 27.10.2017 a Consiliului Local al Orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 25 privind adoptarea deciziei nr. 2 din 2018 a asociatului unic al Termo Prest PON SRL cu privire la situația financiară anuală pe anul 2017

Hotărârea nr. 26 pentru adoptarea deciziei nr 3 din 2018 a asociatului unic al Termo Prest PON SRL privind majorarea capitalului social

Hotărârea nr. 27 privind aprobarea contractării serviciilor juridice, consultanță asistență și reprezentare juridică, în dosarul nr. 2878/114/2013, aflat pe rolul Tribunalului Buzău, în care Orașul Nehoiu are calitatea de reclamant

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 29 privind aprobarea actualizării Strategiei anuale de achiziții publice a orașului Nehoiu în anul 2018

Hotărârea nr. 30 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Reabilitare rețele termice în orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 31 pentru alegerea presedintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 32 privind numirea managerului Spitalului Orășenesc Nehoiu și încheierea contractului de management de catre acesta pe o perioadă de 3 ani

Hotărârea nr. 33 privind acordul Consiliului Local al orașului Nehoiu pentru schimbarea destinației unui imobil, stabilită prin hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 18.09.2000

Hotărârea nr. 34 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 35 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 36 privind aprobarea modificării și completării Strategiei anuale de achiziții publice a orașului Nehoiu în anul 2018

Hotărârea nr. 37 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 38 privind aprobarea dezmembrării dezlipirii unui imobil teren aparținând domeniului public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 39 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 55 din 21.07.2016 a Consiliului Local al Orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 40 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oraș Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare Centru cultural în satul Chirlești, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 42 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare spațiu de joacă pentru copii în satul Chirlești, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare Centru cultural în satul Lunca Pripor, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 44 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare spațiu de joacă pentru copii în satul Lunca Pripor, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 45 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea și dotarea Casei de Cultură a orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 47 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare și dotare spații de joacă pentru copii în orașul Nehoiu

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea actualizării Strategiei anuale de achiziții publice a orașului Nehoiu în anul 2018

Hotărârea nr. 49 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2018

Hotărârea nr. 50 pentru aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern

Hotărârea nr. 51 privind aprobarea dezmembrării dezlipirii unui imobil teren aparținând domeniului public al orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea listei nominale a solicitanților cărora li se repartizează locuințe destinate închirierii în blocul A9 finanțat și construit prin Agenția Nașională pentru Locuințe

Hotărârea nr. 53 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Nehoiu

Hotărârea nr. 54 privind rectificarea unei erori materiale cuprinsă în HCL al orașului Nehoiu nr 48 din 22.06.2018

Hotărârea nr. 55 privind scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuință deținute de orașul Nehoiu, aflate în folosința persoanelor cu handicap grav

Hotărârea nr. 56 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap

Hotărârea nr. 57 privind abrogarea HCL nr 41, HCL nr 42, HCL nr 43, HCL nr 44 adoptate de Consiliul Local al orașului Nehoiu în ședința publică ordinară din data de 22.06.2018

Hotărârea nr. 58 privind aprobarea aderării UAT Orașul Nehoiu la Programul European Energy Award – Comunitate Sustenabilă ROEEA

Hotărârea nr. 59 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare spațiu de joacă pentru copii în satul Lunca Pripor, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 60 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare Centru cultural în satul Chirlești, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 61 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare Centru cultural în satul Lunca Pripor, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 62 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire și dotare spațiu de joacă pentru copii în satulChirlești, orașul Nehoiu, județul Buzău

Hotărârea nr. 63 pentru alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Hotărârea nr. 64 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Orașul Nehoiu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar

Hotarârea nr. 65 privind validarea unui mandat de consilier ales în Consiliul Local al orașului Nehoiu

Hotarârea nr. 66 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere apartamente Bloc ANL A9 și stabilirea cuantumului chiriei lunare

Hotarârea nr. 67 privind aprobarea vanzării cu drept de preemțiune a unui imobil teren aparținând domeniului privat al orasului Nehoiu

Hotarârea nr. 68 privind aprobarea pretului pentru agentul termic furnizat in sistem centralizat  de catre operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu

Hotarârea nr. 69 privind aprobarea prelungirii termenului  de derulare a contractului de concesiune nr. 7548/18,07,2013

Hotarârea nr. 70 privind aprobarea unor documentarii tehnico-economice pentru lucrari de investii de interes local

Hotarârea nr. 71 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2018

Hotarârea nr. 72 privind stabilirea si acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici, angajati la Spitalul Orasenesc Nehoiu, judetul Buzau

Hotarârea nr. 73 privind aprobarea unor documentarii tehnico-economice pentru lucrari de investii de interes local

Hotarârea nr. 74 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Termo Prest PON SRL si a unor indicatori economico-financiari pe anul 2018

Hotarârea nr. 75 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare intocmite pentru bunuri mobile si bunuri imobile  aflate in proprietatea UAT Nehoiu

Hotarârea nr. 76 privind aprobarea casarii, dezmembrarii si valorificarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in patrimoniul orasului Nehoiu

Hotarârea nr. 77 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Nehoiu in Consiliile de Administratie si in comisiile de evaluare si asigurare a calitatii ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Nehoiu pentru anul scolar 2018-2019

Hotarârea nr. 78 privind modificarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc Nehoiu

Hotarârea nr. 79 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Nehoiu pe anul 2018

Hotarârea nr. 80 privind aprobarea vanzarii unui imobil teren apartinand domeniului privat al orasului Nehoiu catre beneficiarul dreptului de preemtiune

Hotarârea nr. 81 privind modificarea statului de functii pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Nehoiu

Hotarârea nr. 82 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Modernizare strazi/drumuri in orasul Nehoiu, judetul Buzau” urmare a finalizarii procedurilor de achizitie publica

Hotarârea nr. 83 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitii ”Modernizare strazi/drumuri in orasul Nehoiu, judetul Buzau” urmare a finalizarii procedurilor de achizitie publica

Hotarârea nr. 84 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2018

Hotarârea nr. 85 privind incetarea contractului de inchiriere nr . 7874/11,07,2017

Hotarârea nr. 86 privind aprobarea inchirierii imobilului in suprafata utila de 160,48 mp situat in incinta Spitalului Orasenesc Nehoiu – Corp ortopedie – la parter , identificat conform M OF 621 bis , partea I din 22,08,2002, poz. 394 din anexa 4

Hotarârea nr. 87 privind probarea inchirierii imobilului in suprafata utila de 33 mp situat in incinta Spitalului Orasenesc Nehoiu – Corp ortopedie – la parter , identificat conform M OF 621 bis , partea I din 22,08,2002, poz. 394 din anexa 4

Hotarârea nr. 88 privind aprobarea actualizarii Strategiei anuale de achizitii publice a orasului Nehoiu in anul 2018

Hotarârea nr. 89 privind aprobarea pretului de pornire al licitatiei pentru masa lemnoasa pe picior care urmeaza a se recolta din fondul forestier, pasunile/pajistile impadurile proprietatea publica a UAT Nehoiu in anul de productie 2018 si aprobarea modului de valorificarea a masei lemnoase

Hotarârea nr. 90 privind aprobarea raportului de evaluare si valorificare a bunului mobil masina de colectare gunoi marca DAF cu numar de inmatriculare BZ-08-FLD aflata in proprietarea UAT oras Nehoiu

Hotarârea nr. 91 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2018

Hotarârea nr. 92 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni

Hotarârea nr. 93 privind atribuirea denumirii de ”Alexandru Oproescu” Bibliotecii Orasenesti Nehoiu

Hotarârea nr. 94 privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe teren datorate de contribuabili pentru terenurile situate in extravilanul orasului Nehoiu, judetul Buzau, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie

Hotarârea nr. 95 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate  a Planurilor de Urbanism Generale (PUG) ale orasului Nehoiu, aprobate prin HCL 21/19,06,1998

Hotarârea nr. 96 privind acordarea unui mandat special reprezentatului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Compania de apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotarârea nr. 97 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2018

Hotarârea nr. 98 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Nehoiu pe anul 2018

Hotarârea nr. 99 privind aprobarea subventiei pentru energie termica furnizata in sistem centralizat de catre operatorul SC Termo Prest PON SRL Nehoiu in orasul Nehoiu

Hotarârea nr. 100 privind aprobarea prelungirii termenului de derulare a unor contracte de inchiriere si comodat

Hotarârea nr. 101 privind aprobarea Planului anual de actiune al serviciilor sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate a Primarului orasului Nehoiu, pentru anul 2019

Hotarârea nr. 102 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

Hotarârea nr. 103 privind majorarea salariilor de baza pentru functionarii publici  si personalul contractual din aparatul propriu al primariei, consiliului local si serviciile publice din subordinea acestora

Hotarârea nr. 104 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCL 55/21,07,2016 a Consiliului Local al orasului Nehoiu

Hotarârea nr. 105 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oras Nehoiu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar

Hotarârea nr. 106 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ”Construire si dotare centru cultural si spatiu de joaca in satul Lunca Pripor, orasul Nehoiu, judetul Buzau”

Hotarârea nr. 107 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Termo Prest PON SRL Nehoiu si a unor indicatori economico-financiari pe anul 2018

Hotarârea nr. 108 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pe anul 2018

Hotarârea nr. 109 privind aprobarea actualizarii Strategiei anuale de achizitii publice a orasului Nehoiu in anul 2018

Hotărârea nr. 110 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al orașului Nehoiu pe anul 2019

Hotarârea nr. 111 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare Centrul cultural George Băiculescu”

Hotărârea nr. 112 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Nehoiu pe anul 2018

Înapoi la Hotărâri de Consiliu Local